90 392 225 30 62basinofisi@hotmail.com

Hoşgeldiniz. Bugün

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Özgeçmişi

Ana Sayfa » Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Özgeçmişi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Özgeçmişi:


Adı Soyadı:  Ahmet Ünsal

Doğum Tarihi ve Yeri:  13.07.1967

Ünvanı:  Profesör

Öğrenim Durumu :  Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1993
Yüksek Lisans İslam Hukuku Ankara Üniversitesi 1997
Doktora İslam Hukuku Ankara Üniversitesi 2002

 

Yabancı Dil Bilgisi:

 1. Arapça KPDS 78 (1994)
 2. İngilizce ÜDS 73.75 (2002)

Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı Görev yeri Yıl
Arş. Gör. Ankara Üniversitesi 1994
Arş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi 2002
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi 2009
Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2014

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1-TEZLER:

         Yüksek Lisans: Arap Geleneğinde Boşanmanın İslam Hukukundaki İzleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 1997.

         Doktora: İslam Hukukunda Fayda İlkesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2002.

2- KİTAPLAR

2.1.Telif Kitaplar

 1. İslâm Hukukunda Fayda İlkesi, Nüans, İstanbul 2006. (Doktora çalışması)
 2. İslâm Ceza Hukukunda İnfaz Yetkisi, Mizan Yayınevi, İstanbul 2008.
 3. İslâm Kamu Hukukuna Giriş, Sarıyıldız Ofset, 2014 Ankara.

2.2. Kitap Bölümleri

 1. “Mukayeseli Fıkıh Çalışmaları” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 2. “Mezhep İçi Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 3. “Mezhepler Arası Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 4. “Bir Fakih olarak İmam Matüridi,” Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, Kültür Bakanlığı, Ankara 2018.

2.3. Yayımlanmış Bildiriler (bildiri kitabında)

 1. “Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, Islam and Bioethics, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.
 2. “Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları”, Peygamberimiz ve Aile, Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019 Antalya
 3. MAKALELER
 4. “Çağımızda Sorun Haline Gelen İslâm Hukuku mu, İslâm Hukukunun Çağdaş Sorunları mı?”, İlâhiyat: Akademik Araştırmalar, Sayı/ No: 1, Haziran 2018, ss.15-27.
 5. “Hukukun Temeli ile İlgili Yaklaşımlar”, Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı:18, ss. 5-23.
 6. İn‘ikâdın (Akdin Hukukî Varlık Kazanması) Mahiyeti”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 51:2 (2010), ss. 93-124.
 7. “İmam Serahsî’nin Hayatı ve Eserleri”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ, 12 САНЫ, 2008. (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).
 8. “ИМАМ САРАХСИНИН АЛ-МАБСУТ АТТУУ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ИСЛАМ ДИНИНЕ ЫЛАЙЫК АЖЫРАШУУ”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ,12 САНЫ, 2008. (İmam Serahsi’nin el-Mebsut Adlı Eserinde Boşanma Ahkâmı, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).
 9. Рукопись Мухаммеда ал-Булгари “Хазинетуль-улема ва зинетуль-фукаха” (Клад ученых и украшение исламских правоведов), Гасырлар авазы Эхо веков НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, No.1 / 2007, 132–when i (2007). (Muhammed el-Bulgarî ve Hazînetü’l-Ulema ve Zînetü’l-Fukaha Adlı eseri, Echo Vechov Dergisi, Kazan, Rusya).
 10. “Sünnî Ve Bid’î Talâk Tanımında Hanefî-Mâlikî İhtilâfı”, İslâmî Araştırmalar, C. XX/1, 107–121, Kış 2007.
 11. “Boşanma Üzerine Bir Etüt -1926 Öncesi ve Sonrası”, İslâmiyât, C. X/2, 83–105, Nisan-Haziran 2007.
 12. “Debates On Source Of Positive Law / Pozitif Hukukun Kaynağı İle İlgili Yaklaşımlar”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ, 9–10-САНЫ, 83–96, Ош-2006.
 13. “İmam Ebû Hanîfe Hakkında Yazılmış Eserler Bibliyografyası”, İslâmî Araştırmalar, XV/1–2, 334–338, 2002.
 14. Din ve Özgürlük, ABD’de Dini Özgürlüğün Anayasal Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XLV/1, 321-326, 2004 (Kitap Tanıtımı).
 15. Fıkhın Tanımındaki İrfanî Boyut (Yayın Sürecinde)
 16. Âfâkîlerin Ehli Mekke’nin Mikatını Kullanmaları ve Birden Fazla Umrenin Cevazı (Yayın Sürecinde)

 

 1. SEMPOZYUMLAR
 2. “Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, 3. Islam And Bioethics International Conference, April 14-16 2010 Manavgat, Antalya, Turkey.
 3. “Günümüz İslâm Hukuku Uygulama Problemleri ve Çözüm Önerileri”, İslam Hukuku Çalıştayı-İstanbul Buluşması, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 23 Haziran 2014, İstanbul.
 4. “The Status of Woman in Islamic Law”, 1. International Women’s Congress, November 14-16 2016, Ankara/Turkey.
 5. Peygamberimiz ve Aile, Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019, Antalya, Türkiye.
 6. YÖNETİLEN TEZLER (Tamamlanan)
Doktora İslam Hukuku açısından teverruk işlemleri Mustafa Çakır 2018
Doktora Ahkâm-ı Sultâniyye türü eserlerde yürütme ve yargı erkleri (Mâverdî, Ebû Ya’lâ ve Cüveynî örneği) Yahya Solmaz 2020
Y.Lisans İslam Hukukunda hısımlık nafakası mükellefiyetinde din farkı Özlem Çelik 2014
Y.Lisans İslam Hukukunda zina dışındaki cinsel suçların hukuki sonuçları Chyngyz Baımurzaev 2014
Y.Lisans İbn Hazm’ın sünnet anlayışı Adem Tuncer 2012
Y.Lisans İslam Aile Hukukunda nikâh akdinin feshi Hussein Ali 2012
Y.Lisans İslâm Ceza Hukukunda içki içme ve sarhoşluk (haddü’ş-şürb ve haddü’s-sükr) ayırımı ve hukukî sonuçları Ayzada Taştanova 2012

 

 1. İDARİ GÖREVLER
Anabilim Dalı Başkanlığı 2013-
Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği 2013-2015,

2016-2018

 

7.VERİLEN DERSLER

7.1. Lisans

Ders Adı Verildiği Kurum Yıllar
İslâm Hukuku

Mukayeseli İslâm Hukuku

Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2009-2013
İslâm İbadet Esasları Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültesi 2006-2010

 

İslâm Hukuku

İslâm Hukuk Usûlü

Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

2013-

 

7.2 Lisansüstü

Ders Adı Verildiği Kurum Yıllar
İslâm Hukuk Tarihi

İslâm Miras Hukuku

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009-2013
Özel Konular Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009-2012
İslâm Hukuk Usûlü

İslâm Hukukunun Genel Esasları

İslâm Aile Hukuku

Oryantalistlerin İslâm Hukukuna Bakışı

İslâm Ceza Hukuku

İslâm Hukuk Felsefesi

İslâm Devletler Hukuku

İslâm Muhakeme Hukuku

İslâm Hukuku Metodolojisi

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi  

2013-

 

 

 1. DİĞER BİLİMSEL FAALİYET VE AKTİVİTELER
 2. Çeşitli Dergilerde Çıkan Yazılar
 3. Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Konferanslar ve Seminerler
 4. İştirak edilen Çalıştay ve Sempozyumlar
 5. Radyo ve Televizyon Programları
 6. Sivil Toplum Kuruluşu Kuruculuğu ve Başkanlığı
 7. Çeşitli Dergilerde Yayın Kurulu, Danışma Kurulu Üyelikleri ve Hakemlikler
 8. Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyeliği
 9. YURT DIŞI DENEYİMİ
 10. 1989-1990 (7 ay) Mısır, el-Ezher Üniversitesi, (Lisans Eğitimi Sürecinde)

 

20 Temmuz 2021

Facebook'ta Biz

 • Ağustos 2021
  P S Ç P C C P
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Burdur escort bayan Karaman escort bayan Edirne escort bayan Amasya escort bayan Erzincan escort bayan Uşak escort bayan Ordu escort bayan Alanya escort bayan Fethiye escort bayan Manavgat escort bayan Kırklareli escort bayan Aydın escort Atakum escort