Anasayfa Kurumsal Haberler Hutbeler Basın Açıklamaları Duyurular Başkanlık Mesajları Videolar Profil

Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
KKTC Din İşleri Başkanı

ÖzgeçmişKKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL’ın Özgeçmişi:
________________________________________

Adı Soyadı:            Ahmet ÜNSAL
Doğum Tarihi ve Yeri:    13.07.1967
Ünvanı:               Profesör
Öğrenim Durumu :      Doktora


Derece	      Alan	        Üniversite	       Yıl

Lisans	      İlahiyat	        Ankara Üniversitesi	  1993
Yüksek Lisans	  İslam Hukuku	Ankara Üniversitesi	  1997
Doktora	      İslam Hukuku	Ankara Üniversitesi	  2002
 

Yabancı Dil Bilgisi:

1. Arapça KPDS 78 (1994)
2. İngilizce ÜDS 73.75 (2002)


Akademik Ünvanlar:

Görev Unvanı	        Görev yeri	                      Yıl

Arş. Gör.	            Ankara Üniversitesi	                  1994
Arş. Gör. Dr.	        Ankara Üniversitesi	                  2002
Doç. Dr.	            Ankara Üniversitesi	                  2009
Prof. Dr.	            Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	  2014
 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1-TEZLER:

Yüksek Lisans: Arap Geleneğinde Boşanmanın İslam Hukukundaki İzleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 1997.
Doktora: İslam Hukukunda Fayda İlkesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam 
Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2002.

2-KİTAPLAR

2.1.Telif Kitaplar

2006.	İslâm Hukukunda Fayda İlkesi, Nüans, İstanbul 2006. (Doktora çalışması)
2007.	İslâm Ceza Hukukunda İnfaz Yetkisi, Mizan Yayınevi, İstanbul 2008.
2008.	İslâm Kamu Hukukuna Giriş, Sarıyıldız Ofset, 2014 Ankara.

2.2. Kitap Bölümleri

2007.	“Mukayeseli Fıkıh Çalışmaları” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
2008.	“Mezhep İçi Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
2009.	“Mezhepler Arası Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
2010.	“Bir Fakih olarak İmam Matüridi,” Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, Kültür Bakanlığı, Ankara 2018.

2.3. Yayımlanmış Bildiriler (bildiri kitabında)

2011.	“Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, Islam and Bioethics, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.

2012.	“Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları”, Peygamberimiz ve Aile, 
Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019 Antalya

2013.	MAKALELER

2014.	“Çağımızda Sorun Haline Gelen İslâm Hukuku mu, İslâm Hukukunun Çağdaş Sorunları mı?”, İlâhiyat: 
Akademik Araştırmalar, Sayı/ No: 1, Haziran 2018, ss.15-27.

2015.	“Hukukun Temeli ile İlgili Yaklaşımlar”, Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, 
c. 9, sayı:18, ss. 5-23.

2016.	İn‘ikâdın (Akdin Hukukî Varlık Kazanması) Mahiyeti”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,
51:2 (2010), ss. 93-124.

2017.	“İmam Serahsî’nin Hayatı ve Eserleri”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ
ЖУРНАЛЫ, 12 САНЫ, 2008. (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).

2018.	“ИМАМ САРАХСИНИН АЛ-МАБСУТ АТТУУ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ИСЛАМ ДИНИНЕ ЫЛАЙЫК АЖЫРАШУУ”, ОШ 
МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ,12 САНЫ, 2008. (İmam Serahsi’nin 
el-Mebsut Adlı Eserinde Boşanma Ahkâmı, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).

2019.	Рукопись Мухаммеда ал-Булгари “Хазинетуль-улема ва зинетуль-фукаха” (Клад ученых и украшение исламских
правоведов), Гасырлар авазы Эхо веков НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, No.1 / 2007, 132–when i (2007). (Muhammed
el-Bulgarî ve Hazînetü’l-Ulema ve Zînetü’l-Fukaha Adlı eseri, Echo Vechov Dergisi, Kazan, Rusya).

2020.	“Sünnî Ve Bid’î Talâk Tanımında Hanefî-Mâlikî İhtilâfı”, İslâmî Araştırmalar, C. XX/1, 107–121, Kış 2007.

2021.	“Boşanma Üzerine Bir Etüt -1926 Öncesi ve Sonrası”, İslâmiyât, C. X/2, 83–105, Nisan-Haziran 2007.

2022.	“Debates On Source Of Positive Law / Pozitif Hukukun Kaynağı İle İlgili Yaklaşımlar”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК 
УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ, 9–10-САНЫ, 83–96, Ош-2006.

2023.	“İmam Ebû Hanîfe Hakkında Yazılmış Eserler Bibliyografyası”, İslâmî Araştırmalar, XV/1–2, 334–338, 2002.

2024.	Din ve Özgürlük, ABD’de Dini Özgürlüğün Anayasal Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, XLV/1, 321-326, 2004 (Kitap Tanıtımı).

2025.	Fıkhın Tanımındaki İrfanî Boyut (Yayın Sürecinde)

2026.	Âfâkîlerin Ehli Mekke’nin Mikatını Kullanmaları ve Birden Fazla Umrenin Cevazı (Yayın Sürecinde)


 
4-SEMPOZYUMLAR

5.	“Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, 3. Islam And Bioethics International
Conference, April 14-16 2010 Manavgat, Antalya, Turkey.
6.	“Günümüz İslâm Hukuku Uygulama Problemleri ve Çözüm Önerileri”, İslam Hukuku Çalıştayı-İstanbul Buluşması, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 23 Haziran 2014, İstanbul.
7.	“The Status of Woman in Islamic Law”, 1. International Women’s Congress, November 14-16 2016, Ankara/Turkey.
8.	Peygamberimiz ve Aile, Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019, Antalya, Türkiye.
9.	YÖNETİLEN TEZLER (Tamamlanan)
Doktora	İslam Hukuku açısından teverruk işlemleri	Mustafa Çakır	2018
Doktora	Ahkâm-ı Sultâniyye türü eserlerde yürütme ve yargı erkleri (Mâverdî, Ebû Ya’lâ ve Cüveynî örneği)	Yahya Solmaz	2020
Y.Lisans	İslam Hukukunda hısımlık nafakası mükellefiyetinde din farkı	Özlem Çelik	2014
Y.Lisans	İslam Hukukunda zina dışındaki cinsel suçların hukuki sonuçları	Chyngyz Baımurzaev	2014
Y.Lisans	İbn Hazm’ın sünnet anlayışı	Adem Tuncer	2012
Y.Lisans	İslam Aile Hukukunda nikâh akdinin feshi	Hussein Ali	2012
Y.Lisans	İslâm Ceza Hukukunda içki içme ve sarhoşluk (haddü’ş-şürb ve haddü’s-sükr) ayırımı ve hukukî sonuçları
Ayzada Taştanova	2012
 
6-İDARİ GÖREVLER

Anabilim Dalı Başkanlığı	2013-
Yönetim Kurulu Üyeliği	2013-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği	2013-2015, 
2016-2018
 
7-VERİLEN DERSLER

7.1. Lisans

Ders Adı	                        Verildiği Kurum	                                  Yıllar
İslâm Hukuku 
Mukayeseli İslâm Hukuku
Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk	Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi	                  2009-2013
İslâm İbadet Esasları	            Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültesi          2006-2010 
İslâm Hukuku 
İslâm Hukuk Usûlü
Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi    2013-
 
7.2 Lisansüstü

Ders Adı	                        Verildiği Kurum	                                  Yıllar
İslâm Hukuk Tarihi 
İslâm Miras Hukuku	            Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü	              2009-2013
Özel Konular	                    Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü	              2009-2012
İslâm Hukuk Usûlü 
İslâm Hukukunun Genel Esasları
İslâm Aile Hukuku
Oryantalistlerin İslâm Hukukuna Bakışı
İslâm Ceza Hukuku
İslâm Hukuk Felsefesi
İslâm Devletler Hukuku
İslâm Muhakeme Hukuku
İslâm Hukuku Metodolojisi            Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi	  2013-
 
 
8-DİĞER BİLİMSEL FAALİYET VE AKTİVİTELER

9.	Çeşitli Dergilerde Çıkan Yazılar
10.	Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Konferanslar ve Seminerler
11.	İştirak edilen Çalıştay ve Sempozyumlar
12.	Radyo ve Televizyon Programları
13.	Sivil Toplum Kuruluşu Kuruculuğu ve Başkanlığı
14.	Çeşitli Dergilerde Yayın Kurulu, Danışma Kurulu Üyelikleri ve Hakemlikler
15.	Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyeliği
16.	YURT DIŞI DENEYİMİ
17.	1989-1990 (7 ay) Mısır, el-Ezher Üniversitesi, (Lisans Eğitimi Sürecinde)


        

Hakan MORAL
Lefkoşa Bölge Sorumlusu

Faruk SEÇKİN
Mağusa Bölge Sorumlusu

Mehmet DEMİR
İskele Bölge Sorumlusu

Abdulbekir ABURUS
Girne Bölge Sorumlusu

Nasip BÜLBÜL
Güzelyurt Bölge Sorumlusu

Mehmet YELTEKİN
Lefke Bölge Sorumlusu

KKTC Din İşleri Başkanlığı İletişim Bilgileri

Danışma: 0392 233 5515 - 0392 225 3062

WhatsApp: 0548 842 40 11

Basın Ofisi: 0548 830 30 87

E-Mail: dinisleribaskanligikktc@gmail.com

Diğer Sayfalar

Dini Günler
2022 İmsakiye
Formlar